Mnoho produktov skladom
 
Doprava zdarma od 100€
 
Rýchla a lacná preprava
 
Osobný odber zdarma

Všobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) vydáva spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 so sídlom Mirka Nešporu 433/2, 941 11 Palárikovo, IČ: 51 29 43 89, DIČ : SK1076186463  (ďalej len “Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33”

ako predávajúci ďalej uvedených produktov pre stanovenie predpokladov, podmienok a náležitostí k príprave a realizácii svojich obchodov.

 

 1. Každý, kto potvrdí svojim podpisom, či už pod textom podmienok alebo na akomkoľvek inom dokumente alebo akoukoľvek inou formou, že je s týmito podmienkami upovedomený, zároveň prehlasuje, že podmienky bezo zbytku v platnom znení akceptuje.
 2. Tieto podmienky platia aj v prípade, že Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 zjedná s inou osobou zvláštne podmienky pre nadštandardné dodávky, a to podporné pre veci zvláštnymi podmienkami výslovne nedohodnuté. V prípade odlišných písomných dojednaní platí dojednanie zvláštnych podmienok.

I. Použité pojmy a termíny

 1. Kupujúcim je osoba, ktorá v súlade s týmito podmienkami vystaví Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 objednávku.
 2. Plnením sa rozumie tovar dodávaný Spoločnosťou Ing. Marián Perniš Motoshop 33 v súlade s jej predmetom podnikania.
 3. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v cenníku, alebo katalógu Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 názvom, opatrené cenou a prípadne objednávkovým číslom. Špecifikácia tovaru sa čo do množství a druhu vždy uvádza na ďale popísaných dokladoch.
 4. Nadštandardným tovarom sa rozumie tovar neuvedený v cenníku, (prípadne uvedený v cenníku s poznámkou „iba na objednávku“), který Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 dodáva podľa zvláštnych ustanovení týchto obchodných podmienok.
 5. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vystavený voči Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 s cieľom obdržať od neho plnenie.
 6. Podstatnými náležitosťami objednávky sú tieto údaje:
 7. a) Meno a priezvisko, prípadne firma kupujúceho
 8. b) bydlisko, prípadne sídlo kupujúceho
 9. c) dodacia a fakturačná adresa, ak sú odlišné od bydliska alebo sídla kupujúceho
 10. d) IČO a DIČ kupujúceho
 11. e) bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho
 12. f) druh tovaru a jeho množstvo
 13. g) označenie tovaru podľa položiek cenníka Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33
 14. h) podpis kupujúceho, prípadne štatutárneho alebo splnomocneného či v bežnom obchodnom styku oprávneného pracovníka kupujúceho, ktorý je oprávnený podľa kúpnej zmluvy objednávať, vrátane vypísania jeho mena
 15. i) výpis z obchodného registra, prípadne kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácii plátcu DPH v prílohe objednávky, pokiaľ už neboli Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 predložené skôr
 16. j) v prípadě telefonickej objednávky namiesto ustanovenia pod písmenami
 17. a) až i) uvedenie zákazníckeho hesla alebo čísla vygenerovaného Spoločnosťou Ing. Marián Perniš Motoshop 33
 18. k) údaj o zápise do obchodného registra vrátane registračného čísla tohoto zápisu, pokiaľ je kupujúci v obchodnom registri zapísaný

Objednávku, ktorá nesplňuje podstatné náležitosti, je Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 oprávnená odmietnuť alebo vrátiť objednávateľovi k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primerenú lehotu. Jej uplynutie bez opravy má za následok, že sa na objednávku pozerá, ako keby nebola nikdy doručená.

Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 si vyhradzuje právo kedykoľvek preveriť oprávnenosť objednávky hlavne spätným telefonickým overením totožnosti osoby, ktorá uskutočnila telefonickú objednávku, alebo overením podpisu na faxovej alebo inej písomnej objednávke s podpisovým vzorom doloženým kupujúcim.

V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, hlavne nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať tovar alebo nesúladu medzi podpisom na objednávke a podpisovým vzorom, je Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 oprávnená plnenie podľa objednávky odmietnuť.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Splnením spoločnosťou Ing. Marián Perniš Motoshop 33 v súlade s objednávkou dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v plnom rozsahu. V prípade, že je objednávka vydaná Spoločnosťou Ing. Marián Perniš Motoshop 33 ako formulár či už v písomnej, elektronickej či inej podobe, uskutočňuje kupujúci objednávanie tovaru zásadne na tomto formulári.

 1. Dodávkou či splnením Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 (ďalej len „dodávka“) je okamih predania tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Čiastočné plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť, pokiaľ nie je kúpnou zmluvou stanovené inak.
 2. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerující k uplatneniu práv zodpovednosti za vady tovaru. Reklamácia musí byť učinená v súlade s Reklamačným poriadkom Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok.
 3. Faktúrou sa rozumie dokument popísaný v ustanovení čl. III podmienok.
 4. Termín splatnosti je den, ktorý určila Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 a ku ktorému musí byť kúpna cena vrátane DPH pripísaná na účet Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 alebo tejto spoločnosti uhradená v hotovosti).
 5. Pokiaľ nie je Spoločnosťou Ing. Marián Perniš Motoshop 33 vydaný jednotlivému kupujúcemu špeciálny cenník, rozumie sa Cenníkom oficiálny prehľad o cenách titulov v ponuke Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 v znení jeho doplňkov. Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 si vyhradzuje právo cenník ľubovoľne upravovať. Pri jednotlivej kúpe je rozhodujúca cena podľa cenníka platného v dobe vystavenia objednávky. Platnosť cenníka nastáva dňom jeho vydania v sídle Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 alebo umiestnením cenníka na stránky internetového obchodu www.eshop.motoshop33.sk. O vydaní cenníka Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 zverejní informáciu v sieti INTERNET na stránke Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 s adresou www.eshop.motoshop33.sk
 6. Backorder je náhradné riešenie pre prípad, že Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 nemá v lehote požadovanej kupujúcim k plneniu potrebné množstvo objednaného tovaru k dispozícii. Znamená to, že Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 po obdržaní takejto objednávky zaradí objednávateľa ako čakateľa na objednaný tovar a vedie jeho objednávku v evidencii. Ak nedôjde k splneniu Spoločnosťou Ing. Marián Perniš Motoshop 33 v primeranej dodatočnej dobe, oznámi Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 kupujúcemu najbližší možný náhradný termín dodania, príp. navrhne zrušenie objednávky.

II. Dodacie podmienky

 1. Predmetom kúpi je tovar dodávaný Spoločnosťou Ing. Marián Perniš Motoshop 33. Výber tovaru prevedie kupujúci objednávkou podľa cenníka alebo obdobného podkladu za týmto účelom vydaného Spoločnosťou Ing. Marián Perniš Motoshop 33, prípadne vygenerovaním objednávky v objednávkovom programe alebo v on-line systéme eshop.motoshop33.sk. Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 sa zaväzuje poskytovať informácie o vydaní nových cenníkov aspoň zverejnením na internetovej stránke.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar sa dodáva výhradne na základe objednávky kupujúceho. Objednávka se uskutoční písomnou formou, faxom, formou prenosu dát po sieti INTERNET alebo telefonicky. V prípade objednávky inou než písomnou formou si Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 vyhradzuje právo neposkytnúť plnenie bez dodatečného potvrdenia písomnou formou.
 3. Objednávku nadštandardného tovaru je objednávateľ povinný učiniť vždy v písomnej forme.
 4. Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 je oprávnená odmietnuť bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho plnenia, pokiaľ by sa tým zaviazala k plneniu nemožnému, nevýhodnému alebo zjavne v rozpore s obvyklými pravidlami. Ďalej je oprávnená tak učiniť vždy, pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 splatné ku dňu vystavenia objednávky.
 5. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, prepravnej služby, špedície, príp. vlastným rozvozom Spoločnosťou Ing. Marián Perniš Motoshop 33 za ceny obvyklé, pokiaľ nie je v čl.6 kúpnej zmluvy uvedené inak.
 6. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci zamestnancovi Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 na jeho dodacom doklade. Potvrdenie musí obsahovať riadne označenie kupujúceho v súlade s výpisom z obchodného registra alebo so živnostenským listom, uvedením mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje a dátum prevzatia. Kupujúci berie na vedomie, že prepravca nie je povinný overovať súlad údajov uvedených v potvrdení s údajmi podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za dodržanie uvedeného postupu a správnosť vyznačených údajov. Kupujúci taktiež plne zodpovedá za to, že tovar bol prevzatý osobou oprávnenou k prevzatiu podľa vyššie uvedených ustanovení. V prípade, že neskôr dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia kupujúceho na dodacích dokladoch, považuje sa dodávka za riadne prevedenú a kupujúcim prevzatú.
 7. Pokiaľ kupujúci neoznámi inú adresu k prevedeniu dodávky Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33, platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho. V prípade uvedenia viacerých adries Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 môže splniť dodávku predaním na akejkoľvek z týchto adries, pokiaľ nie je objednávkou kupujúceho miesto dodania presne špecifikované. Taktiež platí aj v prípade, že objednávkou sice miesto špecifikované je, ale provedenie dodávky na uvedenú adresu sa ukázalo byť nemožným alebo značne obtiažnym.
 8. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 o akýchkoľvek zmenách v osobách oprávnených k prevzatiu tovaru a podpisu prepravných (dodacích) dokladov, rovnako ako o zmenách adries určených k prevedeniu dodávky. Porušenie tejto povinnosti nemôže byť dôvodom pre spochybnenie prevzatia dodávky kupujúcim a zbavuje Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33akejkoľvek zodpovednosti z omeškania alebo za škodu. 
 9. Dodacím dokladom podľa predchozích ustanovení je spravidla dodací list. 
 10. Dodací list potvrdený kupujúcim bude priložený k faktúre.
 11. Dodací list obsahuje: 
 12. - identifikáciu kupujúceho podľa kúpnej zmluvy
 13. - číslo objednávky kupujúceho
 14. - predmet plnenia a ceny za jednotlivé položky

Na vyžiadanie kupujúceho je k dodaciemu listu pripojené prehlásenie o zhode podpísané zodpovednými pracovníkmi Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena je stanovená cenníkom a je vždy vyznačená pre príslušný druh tovaru vo faktúre, príp. dodacím listom. Kúpna cena je cenou tovaru, balné a poštovné, príp. dopravné je účtované zvlášť, pokiaľ nie je kúpnou zmlouvou stanovené inak.
 2. Kupujúci je s cenníkom oboznámený.
 3. Cena je splatná v deň určený faktúrou. Ak nie je faktúrou tento deň stanovený, nastáva splatnosť 14. dňom od uskutočnenia dodávky (dátumu zdaniteľného plnenia).
 4. Faktúra je platobný doklad a daňový doklad, ktorý obsahuje:
 5. a) meno a priezvisko, príp. firmu kupujúceho
 6. b) sídlo alebo miesto podnikánia kupujúceho
 7. c) IČO a DIČ kupujúceho
 8. e) dátum vystavenia a dátum uskutečnenia zdaniteľneho plnenia
 9. f) dátum splatnosti
 10. g) označenie tovaru, jeho množstvo a jednotkové ceny, pokiaľ sa nejedná o zbernú faktúru 
 11. h) uvedenie celkovej ceny bez DPH
 12. i) DPH
 13. j) uvedenie celkovej čiastky k úhrade
 14. k) číslo dodacieho listu, pokiaľ bol vystavený zvlášť
 15. l) zákaznícke číslo, pokiaľ je pridelené
 16. Ak sa kupující omešká so zaplatením kúpnej ceny jednotlivej dodávky, je Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 oprávnená od neho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky denne po dobu prvých 30 dní omeškania. Ak trvá meškanie kupujúceho dlhšie než 30 dní, je Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 oprávnená požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej kúpnej ceny a je taktiež oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje taktiež okamih prevzatia faxovej správy alebo elektronickej pošty na zaridení kupujúceho.
 17. Strany sú v takomto prípade povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 alebo po dohode s ňou a deje se na vlastné náklady a nebezpečie kupujúceho.

IV. Práva zodpovednosti za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti strán pri uplatňovaní práv kupujúceho zodpovednosti za závady sú upravené Reklamačným poriadkom Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. Pre zverejnenie reklamačného poriadku alebo jeho zmien platí rovnaké ustanovenie o zverejnení týchto podmienok.
 2. Pokiaľ nie je cenníkom stanovené niečo iné, Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 poskytuje na všetok tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov od predania a prevzatia, pokiaľ nie je výrobcom poskytovaná záručná doba iná. Záručná doba začína plynúť dňom predania a prevzatia tovaru. V záruke riadne uplatnené vady sú riešené prednostne výmenou tovaru.

V. Vrátenie tovaru

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Tovar musí obsahovať všetky jeho súčasti, komponenty a musí byť dôkladne zabalený odporúčame tovar zaslať v pôvodnom obale a ochránený pre dopravné a skladové účely.
  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť  formulár.
  3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Tovar musí byť v pôvodnom balení, nesmie byť používaný ako z technických tak aj hygienických dôvodov, musí obsahovať všetky etikety, manuály a ochranné nálepky.
  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
  7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

VI. Zvláštne ustanovenie o nadštandardnom tovare a nadštandardných službách

 1. Nadštandardný tovar sa dodáva výhradne na základe zvláštnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. Na výzvu Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 k zaplateniu finančnej zálohy je kupujúci povinný jú zložiť následne po potvrdení objednávky a vystavení zálohovej faktúry na účet spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33. Záloha bude odrátaná v konečnej faktúre z celkovej ceny objednaného tovaru. 
 2. Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 môže celkom podľa svojho voľného a výhradného uváženia vydať špeciálni cenník pre jednotlivých kupujúcich alebo skupiny kupujúcich. Kritériá určenia cien stanoví Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33. Podmienkou platnosti špeciálneho cenníka je uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej prílohou a neoddeliteľnou súčasťou sa špeciálny cenník stane. Na základe tejto kúpnej zmluvy pridelí Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 kupujúcemu zákaznícke číslo, ktorým je kupujúci povinný se voči Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 preukazovať.

VII. Ostatné ustanovenia

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza na neho zodpovednosť za náhodné poškodenie či stratu tovaru.
 2. Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 je oprávnená odstúpiť od akejkoľvek kúpnej zmluvy okrem ostatných prípadov uvedených v podmienkach, rovnako v prípade, že kupujúci zakúpil tovar, ku ktorému má Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33 exkluzívne distribučné práva, od inej osoby než od Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 alebo spoločnosti poverenej predajom tohoto tovaru spoločnosťou Ing. Marián Perniš Motoshop 33.
 3. Strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti
 4. s plnením povinností podľa týchto podmienok predovšetkým dohodou. 
 5. Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov, sa tiež riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, budú rozhodované v súdnom konaní podľa platných zákonov SR.
 6. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisom osobou k tomu oprávnenou za Spoločnosť Ing. Marián Perniš Motoshop 33. V prípade ich zverejnenia na internetovej stránke Spoločnosti Ing. Marián Perniš Motoshop 33 nadobúdajú účinnosť 2. dňom po zverejnení. Novšie podmienky rušia podmienky vydané skôr. Právne vzťahy založené na základe podmienok sa posudzujú vždy podľa podmienok platných v dobe vzniku právneho vzťahu.

Palarikove, dňa 25.5.2018

Ing. Marián Perniš Motoshop 33


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Nastavenia